top of page

מדיניות פרטיות

כללי

בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך

ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך

אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,

מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט ) IP ( שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אופטימום פנסיה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

· ליצור עמך קשר למטרת הסבר השירות

· לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום

·

דיוור ישיר אלקטרוני

אופטימום פנסיה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על שירותי החברה

מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול

מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

מסירת מידע לצד שלישי

אופטימום פנסיה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .

Cookies

אתר אופטימום פנסיה משתמש ב"עוגיות" ) Cookies ( לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף

נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך

האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק

בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

אופטימום פנסיה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה

מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, אופטימום פנסיהה לא

מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,

תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אופטימום פנסיה.

bottom of page