top of page

השירותים שלנו

ניהול אקטיבי

אופטימום מנהלת את תיקי הפנסיה באופן אקטיבי בהתאם למצב שווקי הכספים בארץ ובעולם. הנתונים המשפיעים על תשואות תיק הפנסיה כוללים את שיעורי הריבית של הבנקים המרכזיים, נתוני האינפלציה, שווי אגרות החוב והמניות, שערי המט"ח ועוד.

על פי הניסיון שצברנו, התאמת תיק הפנסיה נדרשת כל 2-5 שנים.

ביצוע שינויים

אופטימום פועלת מול קרנות הפנסיה לביצוע השינויים בהתאם לבחירת הלקוח.

השינויים מבוצעים באמצעות החתמת הלקוח על הטפסים הרלוונטיים, העברת בקשות לשינויים לקרנות הפנסיה, וידוא ביצוע ועדכון הלקוח בהשלמת ההליך.

הצגת אפשרויות

מתכנן פנסיוני בעל רשיון סוכן פנסיוני של משרד האוצר מציג בפני הלקוח 3 אפשרויות לשינוי הרכב תיק הפנסיה:

  1. הקטנת סיכון תוך שמירה על תשואה קיימת

  2. שמירה על רמת סיכון דומה תוך הגדלה מתונה של הקיצבה הצפויה

  3. הגדלת רמת הסיכון תוך הגדלה של הקיצבה הצפויה

ניתוח תיק קיים

אופטימום פנסיה מנתחת תיק פנסיה קיים תוך הצגת הקיצבה הצפויה בגיל פרישה, אובדן כושר עבודה ומקרה מוות. על פי הרגולציה של משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון, נתוני החסכון הפנסיוני של אזרחי ישראל מועברים מידי חודש מקופות החסכון למשרד האוצר. בדיקת המצב הקיים נעשית באישור חתום של הלקוח באמצעות משיכת הנתונים ממשרד האוצר.

bottom of page